Đọc hiểu văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

học

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

I. Đọc và hiểu chú thích:

1. Tác giả:

2. Văn bản:

– Xuất xứ: Văn kiện “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” được trích dẫn trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em tại Việt Nam và các nước, một văn kiện quốc tế về quyền trẻ em. Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 30/9/1990.

Lịch trình gồm 4 phần:

+ Phần thứ nhất: Từ đầu đến “tiếp thu những kinh nghiệm mới”. Khẳng định quyền sống và quyền phát triển của trẻ em trên thế giới.

+ Phần 2. Tiếp theo là “làm chính trị thì phải trả lời”. Những thách thức đối với sự phát triển của trẻ.

+ Phần thứ ba: Tiếp theo là phần “phân phối lại các tài nguyên đó”. Khả năng thúc đẩy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Phần 4: Phần còn lại. Nhiệm vụ của quốc gia và toàn thể cộng đồng là có thể bảo vệ các quyền của trẻ em.

II. Đọc – hiểu văn bản.

1. Khẳng định quyền sống, quyền được phát triển của trẻ em trên thế giới.

– Giới thiệu hoàn cảnh cuộc gọi: khi tham gia Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.

– Nêu đặc điểm chung của trẻ em trên thế giới:

+ Trong sáng, dễ bị tổn thương, nghiện ngập.

+ Hiểu biết, năng động và đầy hoài bão.

quyền trẻ em:

+ Học và vui chơi.

Tương lai của họ phải được hình thành trong sự hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau.

+ Hãy trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn và tiếp thu kiến ​​thức.

→ Đặt vấn đề một cách trực tiếp và rõ ràng.

2. Thách thức đối với sự phát triển của trẻ

Trong cuộc sống thực, một số thách thức phát sinh:

– Trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và phân biệt chủng tộc, sự chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

– Cuộc sống nghèo khổ, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.

– 40.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một ngày.

→ Đây luôn là những câu hỏi nóng bỏng của thời đại.

3. Khả năng thúc đẩy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Không chỉ có khó khăn mà còn có cơ hội:

– Đủ nguồn lực và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ em, loại bỏ một phần lớn đau khổ của chúng.

Công ước về Quyền trẻ em tạo ra những cơ hội mới cho quyền và hạnh phúc của trẻ em.

– Những cải thiện trong môi trường chính trị quốc tế.

– Hợp tác và đoàn kết quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

→ Cơ hội thực sự cho sự phát triển của trẻ em.

4. Nghĩa vụ của quốc gia, của cả cộng đồng là phải bảo vệ quyền trẻ em.

– Trách nhiệm đầu tiên: tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em.

– Quan tâm nhiều hơn đến trẻ em khuyết tật chậm phát triển và có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

– Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

– Đảm bảo tất cả trẻ em đều được đi học, không có trẻ em nào bị mù chữ.

– Cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình mang thai và sinh nở.

– Xây dựng môi trường tốt, lành mạnh cho trẻ.

– Đảm bảo phát triển kinh tế đất nước.

– Mọi người nên cùng nhau xây dựng các biện pháp.

→ Các biện pháp thiết thực và cụ thể được liệt kê.

III. Bản tóm tắt.

1. Nội dung:

Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30 tháng 9 năm 1990 khẳng định việc bảo vệ các quyền của trẻ em và chăm sóc sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách và có ý nghĩa toàn cầu.

2. Nghệ thuật:

Trình bày khoa học, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.


* Trả lời các câu hỏi trong SGK:

Trả lời câu 1 (trang 35 SGK Ngữ Văn 9 tập 1): Văn bản này được bố cục mấy phần (gồm 17 phần)? Phân tích tính hợp lý, chặt chẽ của bố cục văn bản

câu trả lời:

Văn bản được tổ chức thành bốn phần:

– Phần thứ nhất (từ lúc bắt đầu đến khi “đạt được những trải nghiệm mới”): phần mở đầu khẳng định tính cấp thiết và cần thiết của hành động nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho mọi trẻ em.

– Phần 2 Thử thách: Trình bày những sự kiện, con số về cuộc sống khốn khổ về nhiều mặt, về tình trạng nhiều trẻ em trên thế giới đang gặp nguy hiểm hiện nay.

– Phần 3 Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

– Phần 4 Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế cần thực hiện vì sự tồn tại và phát triển của trẻ em. Các nhiệm vụ này được đặt ra một cách hợp lý và cấp bách trên cơ sở tình hình và điều kiện thực tế.

→ Bốn phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần đầu là cơ sở, là cơ sở để rút ra nội dung ở phần tiếp theo.

Trả lời câu hỏi 2 (trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1): Trước thách thức, Tuyên ngôn phải tác động như thế nào đến thực tế đời sống của trẻ em trên toàn thế giới?

câu trả lời:

Trong phần Thách thức, Tuyên bố đã nêu khá đầy đủ, cụ thể thực trạng trẻ em bị rơi vào vòng nguy hiểm, cuộc sống khốn khổ về nhiều mặt của trẻ em thế giới hiện nay:

– Là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài.

– Chịu những thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, suy thoái môi trường.

Nhiều trẻ em chết mỗi ngày vì suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Trả lời câu 3 (trang 35 sgk ngữ văn 9 tập 1): Qua phần Những khả năng, em thấy công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có những thuận lợi gì trong bối cảnh thế giới hiện nay?

câu trả lời:

– Sự tuân thủ của các nước và nhận thức cao của cộng đồng quốc tế về lĩnh vực này. Có Công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một vận hội mới.

– Hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh, đã hướng một lượng lớn nguồn lực vào phục vụ các mục tiêu, nền kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội.

Trả lời câu 4 (trang 35 SGK Ngữ Văn 9 Tập 1): Phần nhiệm vụ của bản tuyên ngôn đã nêu lên nhiều điểm mà mỗi quốc gia và toàn thể cộng đồng quốc tế phải cùng nhau nỗ lực hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện trong nội dung của phần này?

câu trả lời:

Trên cơ sở những thách thức và cơ hội, tài liệu liệt kê các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện:

+ Cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em.

+ Quan tâm, chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

+ Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện lợi ích của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

+ Bảo đảm tất cả trẻ em đều được học hành cơ bản, không có trẻ em nào bị mù chữ.

+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện cho trẻ em lớn lên và phát triển trong gia đình.

+ Phải chuẩn bị cho trẻ sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do.

Vì tương lai của trẻ em, điều cấp bách là phải đảm bảo hoặc khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế ổn định ở tất cả các quốc gia.

Các nhiệm vụ nêu ra là cụ thể và toàn diện, bao trùm mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã hội), mọi đối tượng (trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt), khó khăn, trẻ em trai và gái) và mọi cấp độ (gia đình, xã hội, nhà nước, quốc tế). cộng đồng) ). ).

– Điều quan trọng là các nhiệm vụ này được đặt ra một cách dứt khoát, thể hiện quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế. Mục 17 nhấn mạnh: “Những nhiệm vụ này đòi hỏi tất cả các quốc gia phải nỗ lực liên tục và phối hợp trong các hành động riêng lẻ cũng như trong hợp tác quốc tế”.

Trả lời câu 5 (trang 35 sgk ngữ văn 9 tập 1): Qua Tuyên bố, em thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này như thế nào?

Giải thích chi tiết:

Bảo vệ quyền và chăm sóc sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế. Đây là câu hỏi liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, của toàn nhân loại.

Bằng những chủ trương, chính sách, bằng những hành động cụ thể để bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chúng ta đạt được một xã hội văn minh.

– Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế quan tâm đúng mức với những chủ trương, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện.

Tham Khảo Thêm:  Bảng ngọc Irelia: Bảng ngọc bổ trợ cho Irelia mới nhất

Related Posts

TOP các trò chơi cực thú vị ở VinWonder Nha Trang

Nếu bạn đến VinWonders Nha Trang mà chưa biết chơi trò chơi gì hấp dẫn. Hãy để VinID chia sẻ cùng bạn những trò chơi dành cho…

Đảo Robinson Nha Trang – Hòn đảo cho người thích khám phá

Đảo Robinson Nha Trang là địa điểm du lịch hè 2023 được nhiều người yêu thích và trải nghiệm. Hòn đảo mới bắt đầu khai thác du…

Charlie Puth – Chàng ca sĩ với phong cách độc đáo, cuốn hút

Charlie Puth là ca sĩ nhạc pop người Mỹ, được mệnh danh là thần đồng âm nhạc bởi giọng hát cực hay. Anh sở hữu giọng hát…

Hè cực cháy với Charlie Puth tại đại nhạc hội 8Wonder

Lễ hội âm nhạc 8 kỳ tích – Sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang đến trải nghiệm “không giới hạn cảm xúc kỳ diệu…

Cách mua vé đại nhạc hội 8Wonder vừa dễ, vừa nhanh

8 Wonder Music Festival sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/07/2023, đây sẽ là sự kiện âm nhạc bạn không thể bỏ lỡ nếu ghé thăm…

Cẩm nang du lịch Thánh địa Mỹ Sơn chi tiết từ A đến Z

Khi nhắc đến tỉnh Quảng Nam, ai cũng sẽ nghĩ đến địa danh nổi tiếng đó là Thánh địa của con trai tôi. Vào năm 1995, Nơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *