Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn chương nghệ thuật

chính thức

Quan điểm về văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh.

Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cách mạng chân chính, tiến bộ, một anh hùng dân tộc. Cả đời tôi cống hiến cho gấm vóc, không mảy may vụ lợi. Mỗi khi nhắc đến Hồ Chí Minh, trái tim và mạch máu của người dân Việt Nam như đập nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn từng giây, để tưởng nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc. Cũng như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh không ngừng nghĩ đến dân, đến nước. Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước mất tự do, giặc Pháp sang xâm lược, chế độ phong kiến ​​mục nát, nhân dân bao phen khổ cực. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã sớm đến với tư tưởng yêu nước, giải phóng dân tộc.

Năm 1911, Hồ Chí Minh ra nước ngoài tìm đường cho cách mạng Việt Nam. Những người từng làm việc và kinh doanh trong môi trường làm việc của các nước phương Tây. Người đã đi khắp năm châu bốn biển, qua các nước đế quốc, thuộc địa và nửa thuộc địa, giao lưu với các dân tộc, mọi màu da, chứng kiến ​​những tiếng kêu gào trước thân phận cùng khổ của những người nô lệ trên thế giới. Nó hình thành tính nhân văn sâu sắc của con người Hồ Chí Minh gắn liền với tính đảng và giai cấp công nhân và giai cấp nông dân thế giới. Mười năm lưu đày (1407-1417) của Nguyễn Trãi và ba mươi năm bôn ba (1911-1941) của Hồ Chí Minh trên năm châu bốn bể đã giúp hai vị anh hùng tìm đường cứu nước đến thắng lợi.

Quan điểm về văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh.

Một. Văn học phải coi quần chúng là đối tượng phục vụ.

Trong đường lối văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như chúng ta thấy, phục vụ cách mạng đồng nhất với phục vụ nhân dân. Dân trí, dư luận của Hồ Chủ tịch, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Đó là điều quan trọng nhất trong sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch”. Người khuyên các nhà văn, nhà thơ phải đi sâu vào đời sống để hiểu tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân, để “mỗi ý nghĩ, câu văn, con chữ phải bộc lộ rõ ​​tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân”. Muốn vậy, Hồ Chí Minh chỉ rõ, văn nghệ sĩ phải về nông thôn, vào xí nghiệp, vào bộ đội, cùng quần chúng sống, chiến đấu và lao động, mới biết khó khăn, biết ý chí và lòng dân. Ý chí của người dân là gì?

Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm về mối quan hệ giữa cuộc đời và tác phẩm, giữa nhà văn và người đọc, được cụ thể hóa bằng một hệ thống câu hỏi liên kết với nhau theo một trình tự chặt chẽ: “Viết cho ai?”, “Viết để làm gì?”, “Viết để làm gì?” và “viết như thế nào?”. Vấn đề đối tượng phục vụ, vấn đề “viết cho ai?” trước hết chỉ ra Hồ Chí Minh với tư cách là xuất phát điểm, là mục đích cụ thể quy định toàn bộ quá trình sáng tác.

Văn học phục vụ nhân dân phải xuất phát từ thực tế cuộc sống, phản ánh những hoạt động đời thường, những sự kiện trọng đại của dân tộc và cuộc sống. Chừng nào người nghệ sĩ chưa nhận thức rõ ràng mục đích, chủ đề chính của văn học thì họ chưa thể có hướng sáng tác chính xác, còn dễ bị xuyên tạc thì sáng tác của họ rất khó biến thành món ăn tinh thần của đại bộ phận nhân dân. . . Vì con người luôn là người đánh giá công việc kinh doanh chính xác nhất, chính xác nhất.

b. Văn học là vũ khí đấu tranh.

Hồ Chí Minh nói đơn giản thế thôi. “Rõ ràng là khi một dân tộc bị áp bức thì nghệ thuật cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng” hay “Văn hóa, văn nghệ cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải đặt trong kinh tế, chính trị”. Vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến tác dụng và chức năng của văn học, quan sát văn học như một hoạt động thực tiễn của con người, như một lực lượng thay đổi cuộc sống.

Năm 1947, trong thư gửi anh chị em văn nghệ sĩ trí thức Nam Bộ, Hồ Chí Minh viết: Ngòi bút của các anh cũng là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống cái ác mà anh em trí thức, anh em văn nghệ cũng phải làm như những chiến sĩ anh hùng trong cuộc kháng chiến đấu tranh giành quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”. Năm 1951, Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, các bạn là những người lính trên mặt trận đó”. Cho nên, quan điểm của Bác rất nhất quán, trong sáng và dễ hiểu: văn nghệ là mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ, ngòi bút là vũ khí. Nhà văn, nhà thơ không thể là “nghệ sĩ” muốn viết thế nào cũng được, không thể là “thư ký” khách quan mà phải là người chiến sĩ, người có tinh thần đảng cao, sống và viết có mục đích. Trong bài Cảm nghĩ đọc Thiên Giá Thị, chú viết:

“Thơ xưa yêu thiên nhiên tươi đẹp
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông
Bây giờ nên có thép trong thơ
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.”

Thơ phải có “thép”, tức là phải có tính chiến đấu. “Thép” trong thơ nói chung mang tính cách mạng triệt để. Đây là một điểm mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào văn học, khác với những quan điểm văn học phù phiếm, thù địch của giai cấp phong kiến ​​và giai cấp tư sản.

Xác định mục đích của nghệ thuật là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân tức là đề cao văn học, nghệ thuật, gắn nó với nguồn cảm hứng lớn nhất và bảo đảm cho nó phát triển tự do, rực rỡ. Cũng như các lĩnh vực khác, những quan điểm của Bác về nghệ thuật luôn thấm nhuần tính thực tiễn cách mạng, mục đích cao đẹp nhưng đồng thời cũng rất thiết thực, linh hoạt gắn với hành động.

c. Hình thức văn phải ngay ngắn, rõ ràng.

Văn học phải giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường của con người. Và Hồ Chí Minh cũng đã nhìn thấy sức sáng tạo to lớn của quần chúng: “Những câu tục ngữ, câu ca dao rất hay là công trình của quần chúng”. Bố cục rất hay, nhưng gắn bó, không phải biển lớn, sợi dây và vinh quang… những bố cục này là những viên ngọc quý.”
Người viết phải chú ý đến hình thức thể hiện, tránh lối viết câu nệ, xa lạ, khó gần. Hình thức tác phẩm phải rõ ràng, hấp dẫn, ngôn từ phải chọn lọc. Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Theo Người, tác phẩm văn học phải thể hiện tinh thần dân tộc, nhân dân thì được nhân dân yêu thích.

Văn học sinh ra từ đời sống, văn học lấy ngôn ngữ làm chất liệu để định hình nên giúp cho ngôn ngữ đời sống ngày càng phát triển, ngôn ngữ văn học ngày càng sống động nhờ sự phong phú của ngôn ngữ đời sống. , rực rỡ hơn. Vì vậy, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến hình thức văn chương giản dị, dễ hiểu, trong sáng, tươi vui. Mặt khác, ông phản đối sự rập khuôn và đơn điệu, ông muốn “nghệ thuật và văn hóa của chúng ta được xây dựng bởi những suy nghĩ và nghệ thuật ngày càng phong phú hơn”. Văn học trong thời đại cách mạng gắn liền với chính trị, tuyên truyền đường lối của đảng, cách mạng, tác phẩm văn học phải rất bình dị, phải học nói tiếng nói của nhân dân vì “Lời nói của con người rất đầy đủ, sống động, rất thực tế, nhưng rất đơn giản.”

3. Nhận xét và xếp hạng.

Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vô sản vĩ đại. Hồ Chí Minh đã chiến đấu cả cuộc đời cho đến hơi thở cuối cùng để thực hiện hoài bão giải phóng dân tộc, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Tâm nguyện cuối cùng của Hồ Chí Minh “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta đều có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ở Bác Hồ có một tấm lòng yêu nước, thương người “vượt trùng dương” như vậy quả là hiếm có và đáng để chúng ta kính trọng, quý mến.

Tình yêu nước, yêu dân của Hồ Chí Minh luôn gắn liền với những hành động cụ thể. Mọi tư tưởng chính trị luôn quy định một cách đúng đắn, sáng suốt trong tư tưởng, đường lối của Hồ Chí Minh. Và chưa bao giờ tư tưởng chính trị lại có vai trò chỉ đạo chặt chẽ, nhất quán như trong thơ, văn Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh

Tham Khảo Thêm:  Dàn bài phân tích bài thơ "HẦU TRỜI" ( Tản Đà)

Related Posts

TOP các trò chơi cực thú vị ở VinWonder Nha Trang

Nếu bạn đến VinWonders Nha Trang mà chưa biết chơi trò chơi gì hấp dẫn. Hãy để VinID chia sẻ cùng bạn những trò chơi dành cho…

Đảo Robinson Nha Trang – Hòn đảo cho người thích khám phá

Đảo Robinson Nha Trang là địa điểm du lịch hè 2023 được nhiều người yêu thích và trải nghiệm. Hòn đảo mới bắt đầu khai thác du…

Charlie Puth – Chàng ca sĩ với phong cách độc đáo, cuốn hút

Charlie Puth là ca sĩ nhạc pop người Mỹ, được mệnh danh là thần đồng âm nhạc bởi giọng hát cực hay. Anh sở hữu giọng hát…

Hè cực cháy với Charlie Puth tại đại nhạc hội 8Wonder

Lễ hội âm nhạc 8 kỳ tích – Sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang đến trải nghiệm “không giới hạn cảm xúc kỳ diệu…

Cách mua vé đại nhạc hội 8Wonder vừa dễ, vừa nhanh

8 Wonder Music Festival sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/07/2023, đây sẽ là sự kiện âm nhạc bạn không thể bỏ lỡ nếu ghé thăm…

Cẩm nang du lịch Thánh địa Mỹ Sơn chi tiết từ A đến Z

Khi nhắc đến tỉnh Quảng Nam, ai cũng sẽ nghĩ đến địa danh nổi tiếng đó là Thánh địa của con trai tôi. Vào năm 1995, Nơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *